TIN TỨC

Hóa đơn ghi sai, lập lại hóa đơn mới hay hóa đơn điều chỉnh? (22/08/2013 - 09:39)

Công văn số 4359/CT-TTHT ngày 16/7/2013 của Cục Thuế TP. HCM về hóa đơn, chứng từ

 

Điều kiện nộp dần nợ thuế theo Luật mới (15/08/2013 - 03:37)

Công văn số 2318/TCT-QLN ngày 19/7/2013 của Tổng cục Thuế về việc giãn thời hạn nộp thuế và lộ trình nộp thuế vào ngân sách nhà nước

 

QUY DINH CHI TIET THI HANH MOT SO DIEU LUAT LAO DONG VE TIEN LUONG (08/08/2013 - 01:51)

CP vừa ban hành ND 49/2013/ND-Cp quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia theo quy định tại Khoản 2 Điều 92; nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 93 của Bộ luật Lao động

 

Đang tồn quỹ tiền mặt, lãi vay có được chấp nhận? (06/08/2013 - 10:11)

Công văn số 2389/TCT-CS ngày 26/7/2013 của Tổng cục Thuế Về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34