TIN TỨC

Quy định mới về thuế GTGT (28/12/2013 - 09:50)

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng

 

Hướng dẫn áp dụng lương tối thiểu vùng 2014 (28/12/2013 - 09:48)

Thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

 

Quy định mới về kê khai và quản lý thuế (16/12/2013 - 09:56)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

 

Thu tiền tạm ứng Hợp đồng dịch vụ không cần lập Hóa đơn (14/11/2013 - 11:57)

Công văn số 13675/BTC-CST ngày 14/10/2013 của Bộ Tài chính về thời điểm phát hành hoá đơn đối với hoạt động cung cấp dịch vụ

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34