TIN TỨC

Thông tư 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 (24/06/2011 - 09:36)

Thông tư 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 Thông tư 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011

 

Công văn 1944/TCT-CS ngày 08/06/2011 (23/06/2011 - 02:13)

Công văn 1944/TCT-CS ngày 08/06/2011

Công văn 1944/TCT-CS ngày 08/06/2011 của Tổng cục Thuế Về việc giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư hướng dẫn về hóa đơn điện tử.

 

TT liên tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA (21/06/2011 - 08:44)

TT liên tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2011, thay thế Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA ngày 28 tháng 02 năm 2007 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Thương mại - Bộ Công an hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34