TIN TỨC

Chưa phát sinh tiền thuế đất 2011 - 2012, không được hưởng giảm 50% (28/02/2013 - 03:38)

Công văn số 322/TCT-CS ngày 23/1/2013 của Tổng cục Thuế Về Chính sách thu tiền thuê đất

 

Hoàn lại thuế đầu tư vốn cho cổ đông nếu đã lỡ khấu trừ trong giai đoạn 1/8/2011 đến 31/12/2012 (27/02/2013 - 11:34)

Công văn số 588/TCT-TNCN ngày 21/2/2013 của Tổng cục Thuế Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế đầu tư vốn

 

Chi phí sửa chữa nhỏ tài sản cố định được phân bổ dần vào chi phí (26/02/2013 - 10:16)

Công văn số 328/CT-TTHT ngày 21/1/2013 của Cục Thuế TP. HCM Về việc phân bổ chi phí sửa chữa tài sản cố định (TSCĐ) và chi phí mua công cụ dụng cụ

 

Hóa đơn ghi sai mã số thuế, được phép lập Hóa đơn điều chỉnh (26/02/2013 - 10:12)

Công văn số 487/TCT-CS ngày 5/2/2013 của Tổng cục Thuế Về việc điều chỉnh hóa đơn đầu vào bị sai mã số thuế

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34