HỎI ĐÁP

Từ năm 2011, tiền thưởng lễ tết được tính vào chi phí

Nguyen Thi Thanh Tuyen - CTY TNHH Odyssey Resources Viet Nam:

Doanh nghiệp có chi tiền thưởng 30/4 và 02/09 cho nhân viên, số tiền thưởng được thể hiện trên bảng lương, và có tính thuế TNCN cho phần tiền thưởng trên.

Vậy xin cho hỏi: Phần tiền thưởng trên có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN hay không?

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:

Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTCDescription: Het hieu luc ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2009 đến năm 2012);

Căn cứ tiết d1 khoản 2 Thông tư số 18/2011/TT-BTCDescription: Het hieu luc ngày 10/02/2011 sửa đổi, bổ sung điểm 2.5b mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTCDescription: Het hieu luc (áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN năm 2011);

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC;

Căn cứ các quy định trên:

- Các khoản tiền thưởng lễ 30/4 và 2/9 chi cho người lao động trong kỳ tính thuế năm 2009, 2010 không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

- Các khoản tiền thưởng cho người lao động từ năm 2011 được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể, thực tế có chi trả được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp

 Các câu hỏi khác