HỎI ĐÁP

Thuế TNCN vãng lai, khấu trừ toàn bộ hay chỉ tính phần vượt trên 2 triệu?

Người hỏi yêu cầu không nêu tên:

Công văn số 8817/BTC-TCT ngày 8/7/2013 của Bộ Tài chính có nêu: "Tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, thực hiện khấu trừ theo theo tỷ lệ thống nhất là 10% đối với thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên/lần trả thu nhập (không phân biệt cá nhân có hay chưa có mã số thuế)"

Chúng tôi xin hỏi:

1. Nhân viên công ty chúng tôi có mức lương thử việc là 2.500.000 đồng/ tháng. Theo 2 cách tính dưới đây thì cách nào tính thuế TNCN đúng:

Cách 1: 2.500.000 x 10% = 250.000 đồng

Cách 2: (2.500.000 - 2.000.000) x 10% = 50.000 đồng

2. Những nhân viên thử việc này làm giấy cam kết theo mẫu 23/CK-TNCN, cam kết mức thu nhập trong năm của họ chưa đến thu nhập chịu thuế. Dựa vào giấy cam kết này chúng tôi có thể không thu thuế TNCN trong tháng của họ hay không?

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:

Trường hợp từ ngày 1/7/2013 Công ty nếu không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng với nhân viên thử việc thì khi Công ty chi trả lương thử việc cho nhân viên là 2.500.000 đồng, Công ty thực hiện khấu trừ thuế suất 10% là: 2.500.000 X 10%= 250.0000 đồng.

Về việc cá nhân làm bảng cam kết mẫu số 23/CK-TNCN để Công ty không khấu trừ 10%: đề nghị chờ Thông tư hướng dẫn về thuế TNCN của Bộ Tài chính.

Nguồn: Hệ Thống Đối thoại Doanh nghiệp

 Các câu hỏi khác