HỎI ĐÁP

Thời gian thử việc vẫn được tính hưởng trợ cấp thôi việc

Tô Thị Thu Sương - Công ty TNHH NYK Logistics (VN):

1. Nhân viên A vào làm từ 01/01/2012, thử việc 2 tháng, ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ 01/03/2012. Công ty có đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho nhân viên A từ khi ký HĐLĐ chính thức, đến 01/04/2013 nhân viên A nghỉ việc. Theo Thông tư 17/2009 hướng dẫn thì nhân viên A được hưởng trợ cấp thôi việc do làm đủ 12 tháng và có thời gian không đóng BHTN là 2 tháng, tương ứng với 1/4 tháng lương. Như vậy đúng hay sai?

2. Nhân viên B có thời gian làm việc tại Công ty là vừa tròn 12 tháng (từ 01/04/12 đến 31/03/2013, sau đó nghỉ việc), trong đó công ty đóng BHTN là 4 tháng, vì nhân viên B này có 2 tháng thử việc và 6 tháng nghỉ thai sản (không đóng BHTN). Như vậy nhân viên B có được tính trợ cấp thôi việc cho thời gian không đóng BHTN (8 tháng) tương đương với 1/2 tháng lương không?

Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội TP.Hồ Chí Minh:

Theo quy định tại Mục d, Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CPDescription: Het hieu luc ngày 9/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động thì thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc bao gồm thời gian thử việc hoặc tập sự (nếu có) tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; thời gian người lao động nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ngơi theo quy định của Bộ luật Lao động.

Theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXHDescription: Het hieu luc ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã thì “Tiền trợ cấp thôi việc = Tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc x Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc x 1/2”. Trong đó: tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc (tính theo năm) được xác định theo khoản 3, Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CPDescription: Het hieu luc nêu trên trừ đi thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CPDescription: Co sua doi, bo sung ngày 12/12/2008 của Chính phủ. Trường hợp, tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc có tháng lẻ (kể cả trường hợp người lao động có thời gian làm việc tại doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên nhưng tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc dưới 12 tháng) thì được làm tròn như sau: từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng làm tròn thành ½ năm; từ đủ 06 tháng đến dưới 12 tháng làm tròn thành 01 năm.

Đối với những trường hợp cụ thể công ty nêu trong câu hỏi có thể đối chiếu với quy định nêu trên để xác định tính phù hợp của việc thực hiện chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động.

Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp

 Các câu hỏi khác