HỎI ĐÁP

Thời gian thử việc được tính gộp vào Quyết toán thuế TNCN

Lê Thị Ngọc Kiều - Công ty TNHH Công Nghiệp Toàn Cầu:
Trong năm 2012, giữa ông A và cty B đã phát sinh:
- Hợp đồng thử việc/ngắn hạn trong thời gian từ tháng 02/2012 đến 03/2012: Thu nhập mỗi tháng là 10 triệu đồng, công ty B đã trích thuế theo biểu thuế 10%;
- Hợp đồng làm việc chính thức 01 năm từ 03/2012 đến hết tháng 02/2013: Thu nhập mỗi tháng là 12 triệu đồng, công ty B đã trích thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần.
Khi lập hồ sơ quyết toán, công ty B cần ghi theo cách nào:
- Ghi toàn bộ thu nhập chịu thuế của ông A là thu nhập từ tháng 02/2012 đến tháng 12/2012 vào cột 11 của biếu mẫu 05A/BK ;
hay là
- Ghi thu nhập của ông A từ 02/2012 đến tháng 03/2012 vào biểu mẫu 05B/BK và thu nhập từ 04/2012 đến 12/2012 vào biểu mẫu 05A/BK.
Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:
Trường hợp Công ty trình bày ký hợp đồng thử việc với nhân viên A thời gian từ tháng 2/2012 đến tháng 3/2012, sau đó ký hợp đồng lao động chính thức từ tháng 3/2012 đến hết tháng 2/2013 thì khi quyết toán thuế năm 2012 Công ty ghi toàn bộ thu nhập của ông A từ tháng 2/2012 đến hết tháng 12/2012 vaò cột 11 biểu mẫu 05A/BK. Nếu trong năm 2012 cá nhân làm viêc và chỉ nhận thu nhận tại Công ty thì có thể uỷ quyền quyết toán thuế TNCN cho Công ty, nếu có thu nhập từ 2 nơi trở lên thi phải tự quyết toán với cơ quan thuế.
Trân trọng kính chào!
Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp

 Các câu hỏi khác