HỎI ĐÁP

Thỏa thuận nghỉ việc, lập Thông báo hay ra Quyết định?

Nguyễn Thị Uyên - Cty CP Tư vấn xây dựng điện 3:

Thưa quý Sở, theo mục 5.2.b Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Điều 37 Nghị định 127/2008/NĐ-CPDescription: Co sua doi, bo sung có quy định Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) gồm có: "Bản sao hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc Hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đông làm việc (HĐLV) hoặc Quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV đúng quy định của pháp luật".....

Công ty chúng tôi là đơn vị có trụ sở chính đóng ở Tp. HCM và có một số văn phòng, chi nhánh đóng ở Hà Nội và các tỉnh khác, khi làm thủ tục chấm dứt HĐLĐ với người lao động (NLĐ) thì Công ty chỉ ra Thông báo nghỉ việc chứ không ra Quyết định. Với hình thức văn bản là Thông báo nghỉ việc thì NLĐ đăng ký BHTN ở Tp. HCM vẫn được chấp nhận nhưng với NLĐ đăng ký BHTN ở Hà Nội thì lại không được chấp nhận vì ngoài Hà Nội yêu cầu phải là Quyết định nghỉ việc.

Vậy có bắt buộc Công ty phải ra Quyết định nghỉ việc thay Thông báo nghỉ việc hay không?

Chúng tôi xin gửi kèm một mẫu Thông báo nghỉ việc để quý Sở xem xét.

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP TƯ VẦN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-TVĐ3 Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc ông Trương Vĩnh Phúc - Nhân viên Bảo vệ

Văn phòng Công ty, chấm dứt Hợp đồng lao động

Sau khi xem xét đơn xin nghỉ việc của ông Trương Vĩnh Phúc, Công ty đồng ý chấm dứt Hợp đồng lao động không xác định thời hạn với ông Trương Vĩnh Phúc từ ngày 01/07/2013.

Thực hiện các quy định trong Bộ luật Lao động về chế độ, quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐ khi chấm dứt Hợp đồng lao động, Công ty thông báo với ông một số điểm như sau:

1. Thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty kể từ ngày 01/07/2013;

2. Thời gian ông đã làm việc chính thức tại Công ty tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013 là 13 năm 08 tháng 02 ngày (tính đến 31/12/2008 là 09 năm 02 tháng 02 ngày), với quá trình làm việc như sau:

- Bắt đầu làm việc tại Công ty từ ngày 28/10/1999 và được xếp lương theo Bảng lương viên chức chuyên môn nghiệp vụ ở doanh nghiệp nhà nước Mã nghề A.2-023; Bậc 1/7; HSL 1,47; ngày 01/01/2013 ông chuyển sang làm Bảo vệ và được xếp lương theo Mã nghề B.13-02 - Bậc 5/5 HSL 3,09.

- Phép năm theo chế độ của ông còn: 07 ngày

3. Các thủ tục ông cần thực hiện xong trước khi nghỉ gồm:

• Bàn giao toàn bộ công việc đang thực hiện, các vật dụng, phương tiện làm việc cho Văn phòng;

• Thanh toán: Công nợ (nếu có) cho phòng Tài chính kế toán.

• Gởi lại thẻ Bảo hiểm y tế và thẻ ra vào cổng cho phòng Tổ chức và Nhân sự.

4. Phòng Tổ chức và Nhân sự sẽ thực hiện các thủ tục liên quan đến các chế độ và quyền lợi cho ông theo đúng Bộ luật Lao động sau khi có xác nhận công nợ của các đơn vị liên quan. Trao trả toàn bộ hồ sơ cá nhân cho ông sau khi Công ty hoàn tất các thủ tục với Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh;

5. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013. Đề nghị ông kiểm tra và thực hiện các vấn đề liên quan để phòng Tổ chức và Nhân sự tiến hành các thủ tục cần thiết hoàn tất hồ sơ chấm dứt Hợp đồng lao động cho ông theo quy định, đề nghị phòng Máy tính và Môi trường, phòng Tài chính kế toán và các đơn vị liên quan phối hợp với phòng Tổ chức và Nhân sự thực hiện.

Trong vòng 3 tháng ngày kể từ ngày 01/07/2013 nếu chưa có việc làm mới, ông vui lòng mang theo thông báo này đến địa chỉ số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, quận Bình Thạnh thực hiện các thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp./.

Trân trọng.

Nơi nhận: TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

- Như trên; TP. TỔ CHỨC & NHÂN SỰ

- TGĐ (thay báo cáo); (Ký tên & đóng dấu Cty)

- Như điểm 5, CĐ (để phối hợp);

- LĐTL, BHXH (để thực hiện);

- Lưu: VT, TC.

Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội TP.Hồ Chí Minh:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 9 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp gồm đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu; Bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo đúng quy định pháp luật.

Đối chiếu quy định đã nêu trên với trường hợp công ty hỏi trên Hệ thống đối thoại doanh nghiệp và chính quyền thành phố thì người lao động có nguyện vọng thôi việc và được công ty đồng ý. Do đó, việc công ty có Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động thể hiện sự thỏa thuận thống nhất giữa công ty và người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Bộ luật Lao động hiện hành. Vì vậy, Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động là phù hợp với quy định.

Đối với trường hợp người lao động đăng ký và nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Hà Nội, nếu có vướng mắc đề nghị công ty liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội để được xem xét, hướng dẫn làm rõ.

Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp

 Các câu hỏi khác