HỎI ĐÁP

Năm 2012, nộp Báo cáo hóa đơn trễ hơn 10 ngày mới bị phạt

 Vũ Thị Mơ - Công ty TNHH Thương Mại Thép Châu Hải Thành hỏi:

Theo điều 2 của Công văn 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 hướng dẫn về việc chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn: "Trường hợp tổ chức cá nhân bán hàng hoá ,dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hoá đơn) nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thì không bị xử phạt".

Vậy cho chúng tôi hỏi công văn này được áp dụng bắt đầu từ kỳ báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý nào?

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 24, Điều 25 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài Chính về hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ ;

Căn cứ Công văn số 18036/BTC-TCT của Bộ Tài chính ngày 30/12/2011 hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC;

Căn cứ các quy định trên, trường hợp tổ chức, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thì không bị xử phạt được áp dụng từ quý I của năm 2012.

Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp

 Các câu hỏi khác