HỎI ĐÁP

Làm việc trong thời gian nghỉ thai sản, hưởng lương theo mức nào?

Dương Thị Thanh Hường - Công ty Cổ Phần Xích Việt:
Công ty tôi sắp tới có chị kế toán nghỉ chế độ thai sản nhưng vì chị này làm việc lâu năm nên công ty muốn chị ấy vẫn theo dõi công việc của mình trong thời gian nghỉ thai sản. Vậy, trong thời gian này chị ấy sẽ được trả lương như thế nào về phần việc chị ấy làm thêm và cần bổ sung những giấy tờ gì để hợp lệ?
Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội TP.Hồ Chí Minh:
Theo qui định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 36 Luật Bảo hiểm xã hội thì lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con khi có đủ các điều kiện sau đây:
- Sau khi sinh con đủ từ sáu mươi ngày trở lên;
- Có xác nhận của cơ sở y tế về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe người lao động;
- Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.
Khi đó, ngoài tiền lương, tiền công của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn qui định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này.
Đối chiếu những qui định nêu trên, trường hợp người lao động nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản chỉ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo qui định khi có đủ các điều kiện đã nêu trên. Đồng thời, trong thời gian người lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì người sử dụng lao động phải trả lương theo hợp đồng lao động đã giao kết.
Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp

 Các câu hỏi khác