HỎI ĐÁP

Kê khai theo quý, điều chỉnh sai sót các tháng trước như thế nào?

Người hỏi yêu cầu không nêu tên:

Tờ khai thuế GTGT tháng 5, đến tháng 10 phát hiện sai sót, nay muốn kê khai điều chỉnh tờ khai GTGT tháng 5. Thông thường thì không có gì khó. Tuy nhiên khó khăn ở vấn đề như sau: Hiện nay công ty khai theo quí, vậy để khai điều chỉnh tờ khai tháng 5 chúng tôi kê khai bằng cách nào?

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:

Trường hợp Công ty đã kê khai thuế GTGT tháng 5, đến tháng 10 phát hiện sai sót muốn điều chỉnh, nếu cơ quan thuế chưa công bố quyết định kiểm tra, thanh tra tại trụ sở của Công ty thì được lập hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Chương II Thông tư số 28/2011/TT-BTC. Công ty thuộc diện kê khai theo quý từ 1/7 thì vẫn được điều chỉnh tờ khai tháng 5 theo quy định.

Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp

 Các câu hỏi khác