HỎI ĐÁP

Đặt in thêm hóa đơn, đánh số ký hiệu mẫu hóa đơn như thế nào?

Nguyen Thi Ngoc Phuong - CTY TNHH NHA HANG AN BINH:

Công ty chúng tôi đặt in hóa đơn GTGT thì gặp vấn đề như sau:

Năm 2012 công ty chúng tôi in mẫu hóa đơn GTGT (Mẫu số: 01GTKT3/001, Ký hiệu :AB/12P)

Cho đến tháng 7/2013 công ty chúng tôi đặt in thêm hóa đơn, do có sự thay đổi tên công ty, kích thước, thiết kế trên hóa đơn nên :

* Phía nhà in tư vấn in: ( Mẫu số: 01GTKT3/001, Ký hiệu :AB/13P)

* Phía Chi Cục Thuế Q.2 tư vấn in: ( Mẫu số: 01GTKT3/002, Ký hiệu :AB/13P)

Vậy cho hỏi áp dụng theo TT 64/2013/TT-BTC thì bên công ty chúng tôi đặt in sao cho đúng luật thuế.

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:

Căn cứ Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn;

Trường hợp Công ty có thay đổi một số nội dung trên hóa đơn khi Công ty đặt in hóa đơn mới để sử dụng trong năm 2013 và khi dùng hết hóa đơn cũ vẫn chỉ sử dụng một mẫu hóa đơn GTGT thì mẫu số hoá đơn được thể hiện là: Mẫu số 01GTGT3/001, Ký hiệu: AB/13P, số thứ tự đầu tiên của hóa đơn bắt đầu là 0000001.

Nguồn: Hệ thống Đối Thoại Doanh nghiệp

 Các câu hỏi khác