HỎI ĐÁP

Chi phí sửa chữa TSCĐ trên đất thuê, được phân bổ tối đa 3 năm

Huỳnh Văn Hung - Công ty TNHH TM-SX Hoa Tiến:
Công ty TNHH Thời trang Queen ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để làm xưởng may. Hợp đồng có quy định rõ bên thuê được quyền sửa chữa tài sản trên đất thích hợp với ngành nghề kinh doanh nhưng phải tự chịu chi phí mà không bồi hoàn. Trong quá trình hoạt động, công ty Thời trang Queen đã ký hợp đồng với công ty Nam Me Kong để sơn sửa, cải tạo văn phòng nhà xưởng phù hợp với hoạt động của công ty. Việc thực hiện sửa chữa nâng cấp có đầy đủ hóa đơn công ty Nam Me Kong phát hành cho công ty Thời Trang Queen và các bảng kê khối lượng công trình.
Vậy, công ty TNHH Thời Trang Queen có được phép hạch toán các chi phí sửa chữa này vào chi phí trả trước và phân bổ dần theo hướng dẫn tại điểm 2.14 khoản 2 Điều 6 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 hay không?
Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:
Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp:
+ Tại Khoản 1, Điều 6 quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp.
r“Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng được đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”.
+ Tại Khỏan 2.14, Điều 6 quy định các khỏan chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp:
“Phần chi phí thuế tài sản cố định vượt quá mức phân bổ theo số năm mà bên đi thuê trả tiền trước.
Ví dụ 8: Doanh nghiệp A thuê tài sản cố định trong 4 năm với số tiền thuê là: 400 triệu đồng và thanh toán một lần. Chi phí thuê tài sản cố định được hạch toán vào chi phí hàng năm là 100 triệu đồng. Chi phí thuê tài sản cố định hàng năm vượt trên 100 triệu đồng thì phần vượt trên 100 triệu đồng không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.
Đối với chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê mà trong hợp đồng thuê tài sản quy định bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian thuê thì chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê được phép hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí nhưng thời gian tối đa không quá 03 năm.…”.
Trường hợp Công ty TNHH Thời trang Queen ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để làm xưởng may. Hợp đồng có quy định rõ bên thuê được quyền sửa chữa tài sản trên đất thích hợp với ngành nghề kinh doanh nhưng phải tự chịu chi phí mà không bồi hoàn. Trong quá trình hoạt động, công ty Thời Trang Queen đã ký hợp đồng với Công ty Nam Me Kong để sơn cửa, cải tạo văn phòng nhà xưởng phù hợp với hoạt động của Công ty và có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại khoản 2.14, Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC nêu trên.
Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp

 Các câu hỏi khác