HỎI ĐÁP

Chi nhánh chuyển tài sản cho Công ty có cần xuất Hóa đơn

Bùi Tấn Hải - Công ty Cp ô tô Trường Hải:
Điểm b, khoản 6, Điều 5 Thông tư 06/2012/TT-BTC có ghi:
b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.
Vậy xin hỏi, trong tháng 10/2012, chi nhánh A (hạch toán phụ thuộc Công ty B) có điều chuyển công cụ, dụng cụ là máy laptop (10 triệu) cho Công ty B thì có phải xuất hóa đơn hay không? Chữ "tài sản" quy định tại điểm b khoản 6 Điều 5 nêu trên được hiểu là gồm tài sản cố định và công cụ, dụng cụ hay như thế nào?
Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:
Tại khoản 6.b, Điều 5, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:
“Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn”.
Trường hợp chi nhánh A là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty B có điều chuyển tài sản là tài sản cố định hoặc công cụ, dụng cụ lao động cho Công ty B thì không phải lập hóa đơn GTGT. Khi điều chuyển tài sản, chi nhánh A phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản cho Công ty B.
Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp

 Các câu hỏi khác