HỎI ĐÁP

Cam kết thu nhập thấp theo mức mới, chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính

Phạm Kim Uyên - CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG TỐT LÀNH:

Kể từ ngày 1/7/2013 thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, thực hiện khấu trừ theo tỷ lệ thống nhất là 10% đối với thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên/lần trả thu nhập (không phân biệt cá nhân có hay chưa có mã số thuế). Vậy, nếu người lao động có cam kết trong một năm không vượt quá 48.000.000 đồng thì có phải trừ 10% thuế không?

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:

Về nguyên tắc khi khấu trừ kê khai thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công từ tháng 07/2013 được giảm trừ theo Nghị định 65/2013/NĐ-CP (đối với các cá nhân tính theo biểu lũy tiến từng phần).

Tuy nhiên, trường hợp Công ty ký hợp đồng lao đồng dưới 3 tháng với người lao động, nếu cá nhân này có làm bản cam kết mẫu số 23/BCK-TNCN thu nhập không đến 48 triệu đồng/năm (chỉ giảm trừ bản thân) theo mức giảm trừ cũ, nay theo mức giảm trừ mới là 108 triệu đồng (9 triệu *12 tháng) từ ngày 01-07-2013 thì Công ty tạm thời có khấu trừ thuế TNCN 10% hay không đề nghị chờ Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp

 Các câu hỏi khác