DỊCH VỤ

Kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo là thế mạnh làm nên thương hiệu QCA.Việc tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành, các chuẩn mực và thông lệ chung của quốc tế, các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán luôn là yêu cầu bắt buộc hàng đầu đối với mọi nhân viên kiểm toán của QCA.
Mục tiêu kiểm toán của QCA luôn gắn liền với việc hổ trợ thông tin, tư vấn góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng và bí mật kinh doanh của khách hàng. Với bề dày kinh nghiệm thực tiễn, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ tất cả các doanh nghiệp với chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo của QCA bao gồm:
          o  Kiểm toán báo cáo tài chính;
          o  Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế;
          o  Kiểm toán hoạt động;
          o  Kiểm toán tuân thủ;
          o  Kiểm toán nội bộ;
          o  Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở thủ tục thỏa thuận trước;
          o  Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư  Xây dựng cơ bản;
          o  Kiểm toán báo cáo dự toán vốn đầu tư Xây dựng cơ bản;
          o  Soát xét báo cáo tài chính;