TIN TỨC

Từ 2012, Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không được hạch toán vào chi phí

(Cập nhật ngày 03/10/2012 - 02:30)

Văn bản trả lời Công ty Cơ khí điện tử Phú Thọ Hòa về chi trợ cấp thôi việc.

Theo quy định tại Thông tư số 123/2012/TT-BTC, kể từ năm tài chính 2012, các doanh nghiệp thuộc diện tham gia BHTN bắt buộc (từ 10 lao động trở lên) không được hạch toán "Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm" vào chi phí hợp lý.

Trường hợp Công ty từ ngày 01/01/2009 đến nay thuộc diện bắt buộc tham gia BHTN; trong năm 2012 có chi trả trợ cấp thôi việc cho khoảng thời gian làm việc từ năm 2008 trở về trước của người lao động thì trước hết lấy Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm đã trích lập từ 2011 trở về trước để chi, nếu không đủ thì phần chênh lệch thiếu được tính vào chi phí.

Nguồn: LuatVietNam.net

 
File đính kèm :Từ 2012, Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không được hạch toán vào chi phí