TIN TỨC

TT 28/2017/TT-BTC Sua doi TT 45/2013/TT-BTC & TT 147/2016/TT-BTC ve Khau hao TSCD

(Cập nhật ngày 19/04/2017 - 02:48)

 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư 147/2016/TT-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ).

Theo đó, Thông tư hướng dẫn cụ thể về việc trích khấu hao đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa dùng để bán hoặc cho thuê; đơn cử một số điểm đáng chú ý như sau:

- Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) tòa nhà phục vụ sản xuất kinh doanh và cho thuê (trừ cho thuê tài chính) được ghi nhận là TSCĐ và được trích khấu hao theo quy định;

- Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) tòa nhà dùng để bán thì không được hạch toán là TSCĐ, không được trích khấu hao và theo dõi như một tài sản để bán.

Việc phân bổ giá trị khấu hao sẽ căn cứ vào tỷ trọng giá trị của từng phần diện tích theo mục đích sử dụng trên tổng giá trị công trình, hoặc diện tích thực tế sử dụng theo từng mục đích.

Xem chi tiết tại Thông tư
28/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 26/5/2017) và áp dụng từ năm tài chính 2016.

Nguồn:

 
File đính kèm :TT 28/2017/TT-BTC Sua doi TT 45/2013/TT-BTC & TT 147/2016/TT-BTC ve Khau hao TSCD