TIN TỨC

Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 về việc sửa đổi chế độ khấu hao tài sản cố định

(Cập nhật ngày 31/10/2016 - 04:09)

 Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTCstatus2 ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (3 trang)


Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Thông tư 45/2013/TT-BTCstatus2 liên quan đến việc khấu hao TSCĐ là nhà hỗn hợp; phân loại, khấu hao TSCĐ là kết cấu hạ tầng xây dựng bằng vốn NSNN giao cho các tổ chức kinh tế quản lý; và thời gian khấu hao đối với các dự án BOT, BCC.

Theo đó, đối với nhà hỗn hợp vừa sử dụng làm tài sản hoạt động của doanh nghiệp vừa để bán, để cho thuê, doanh nghiệp phải xác định, tách riêng phần diện tích nhà để bán, cho thuê và phần diện tích này KHÔNG được ghi nhận là TSCĐ, không được trích khấu hao.

Trường hợp doanh nghiệp không xác định, tách riêng được phần diện tích nhà để bán, cho thuê thì toàn bộ diện tích nhà hỗn hợp nêu trên (kể cả phần diện tích làm tài sản hoạt động của doanh nghiệp) không được ghi nhận là TSCĐ và không được trích khấu hao.

Đối với kết cấu hạ tầng xây dựng bằng nguồn vốn NSNN giao cho các tổ chức kinh tế quản lý (như hồ, đập, kênh, mương; đường nội bộ, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, thoát nước, xử lý nước thải trong khu công nghiệp ...) thì được phân loại là TSCĐ loại 6. Các loại tài sản này không phải trích khấu hao, chỉ mở sổ chi tiết theo dõi giá trị hao mòn hàng năm của từng tài sản.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 28/11/2016 và áp dụng từ năm tài chính 2016.

* Hiệu lực thi hành: Ngày 28 tháng 11 năm 2016

Nguồn: Luatvietnam.net

 
File đính kèm :Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 về việc sửa đổi chế độ khấu hao tài sản cố định